Bra att Veta

                                           Bra att Veta som medlem i vår förening

 • Medlem i föreningen kan lämna förslag på föreningens verksamhet genom att skriva en motion.

Denna behandlas sedan på Föreningsstämman. Motioner skall skriftligen vara inlämnade till föreningen senast 1 månad efter räkenskapsårets utgång, dvs. den 30/7.Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/7-30/6 Motioner inskickade via e-mail behandlas inte då dessa saknar namnteckning i original.


Föreningstämman hålls oftast i November månad. Kan du inte närvara så kan du skicka en annan medlem som ombud med fullmakt. Ett ombud kan endast representera en lägenhet.


 • Bostadsrättsinnehavaren får inte göra några väsentliga ändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Paragraf 31 i stadgarna. Är du osäker kontakta alltid styrelsen först.
 • Styrelsen skall godkänna begäran om ändring om denna inte medför skada på föreningens hus eller men för annan medlem
 • Alla ombyggnader och reparationer ska ske på ett fackmannamässigt sätt.
 • Ombyggnader och reparationer ska i största möjliga mån ske på dagtid.
 • Våtutrymmen Inredningen är ditt ansvar, alltså handfat, toalett, badkar, kranar etc. Du ansvarar också för ytskikten fram till och med det så kallade spärrskiktet (en fuktspärr) som normalt ligger strax under kaklet. Borrar du hål i väggen försämras alltså fuktskyddet. Ventilation, vattenledningar och avlopp är i huvudsak föreningens ansvar. Är du osäker kontakta Part Förvaltning
 • Enligt bestämmelserna för ”Godkänt våtutrymme” skall golvbrunnen bytas i samband med badrumsrenoveringar om brunnen är av äldre modell. Anlitad entreprenör skall själv inspektera förutsättningarna och meddela om kravet finns att byta brunn. Detta arbete får endast utföras av certifierad entreprenör.


Styrelsen har därför beslutat att föreningen påtar sig kostnaden för detta arbete inkl. påslag för administration och fakturering till föreningen. För att samtliga medlemmar i föreningen skall få likvärdig ersättning är beloppet maximerat. Kontakta styrelsen INNAN arbetet påbörjas. • Var uppmärksam på fuktskador! . Anmäl detta genast till fastighetsskötaren . Var också uppmärksam på andra utrymmen där vatten förekommer till exempel under diskhon och i separata toalettutrymmen. Avstängningsventiler finns i trapphus.
 • Vatten kan också komma från element om olyckan är framme.
 • Diskmaskiner ska förses med diskmaskinsunderlägg
 • Andrahandsuthyrning kräver tillstånd . Brott mot detta kan göra att din lägenhet förverkas.
 • Det är inte tillåtet att rasta husdjur inne på området eller att mata fåglar.
 • Biltrafik ska undvikas inne på området. Håll låg hastighet, tänk på lekande barn. Du får endast stanna för av & pålastning.
 • Parkeringen på Sutarängsvägen kräver parkeringstillstånd.
 • Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill på balkongerna. Använd våra grillplatser. Den som grillar i sin trädgård ska visa hänsyn mot grannar.
 • Markiser får endast sättas upp efter tillstånd från styrelsen
 • Parabol får endast sättas upp efter tillstånd från styrelsen.
 • Du är skyldig att hålla din uteplats i gott skick.


Paragraf 30 i stadgarna.Uteplatsen ”äger” du inte och ingår alltså inte i lägenhetens yta men den disponeras och skall skötas av bostadsrättsinnehavaren. Klipp gräsmattan och buskar samt forsla bort trädgårdsavfall. Träd och buskar får inte sticka ut utanför tomtgränsen eller bli  för höga. Plantera inga buskar och träd närmare huset än 1 meter då dessa kan vara i vägen då fasader skall underhållas. Det som monteras på fasaden, planteras eller byggs skall på bostadsrättsinnehavarens bekostnad vid anmodan monteras ned permanent, eller tillfälligt vid underhållsarbete.Det är tillåtet att sätta upp staket som inte kräver bygglov.

I marken kan finnas dränering, brunnar och dagvattenrör som kan behöva underhållas. Utmed fasaden ca 0,5 m ut finns plattor och grussträngar. Dessa får inte tas bort då de ingår som en del av dräneringen och skall se till att regnvatten rinner bort från huset.


 • Alla vill vi kunna njuta av utsikt och sol så ditt fina träd kanske inte uppskattas lika mycket på skuggsidan. Likväl som du delar vägg med din granne så delar du tomtgräns.

Prata med dina grannar om du vill göra förändringar som kan påverkar dem. Kanske har de en bättre idé eller rent av hjälper dig att gräva.