Att bo i Bostadsrätt

 Skillnaden mellan en bostadsrätt och en hyresrätt.


 


När du köper en bostadsrätt och blir medlem i en förening blir du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten.

Du köper egentligen en nyttjanderätt till din bostad, helt enkelt en bostadsrätt!

Dessutom har du som medlem betydligt bättre möjligheter att påverka ditt boende genom att aktivt medverka i vårt föreningsarbete.


 


Föreningen lyder under Bostadsrättslagen (1991:614) samt lagen om Ekonomiska föreningar (1987:667 med gällande uppdateringar). Dessutom har vi en del egna ordningsregler som gäller vår förening och våra stadgar som vi skall följa.


Vi är som ekonomisk förening helt självständig, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation.En gång per år hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom så att värdet på fastigheterna bibehålls. Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.


 


Varje månad betalar du en avgift till föreningen (alltså ingen regelrätt hyra även om det kallas så).


Avgiften skall täcka föreningens eventuella lån, underhålls-, drift- och skötselkostnader.


Idén med denna konstruktion är att vi kan få lägre boendekostnader genom att vi bor till ”självkostnadspris.”


En bostadsrättsförening har ju inga krav på vinstavkastning som ett fastighetsbolag som äger hyresbostäder har.


Månadsavgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Månadsavgiften påverkas direkt av föreningens intäkter och kostnader.


Högre kostnader betyder högre månadsavgift!


 


En stor skillnad är att du har ett större ansvar för din lägenhet och även för resten av fastigheten än om du bor i hyresrätt. Går något sönder måste du på din egen bekostnad se till att det lagas. Medlemmarna ska själv beställa arbeten inom sitt ansvarsområde och bär det fulla ansvaret för att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Fastighetsskötaren erbjuder här hjälp mot ersättning.


Du ansvarar t ex själv för vitvaror, spisfläkt, kranar, elinstallationer, golv, tapeter och renoveringar i din lägenhet och är dessutom enligt lag skyldig att hålla din lägenhet och omgivning i sundhet, ordning och skick. (7Kap 9 §).


 


Föreningen sköter det yttre underhållet som t.ex. skötseln av grönytorna, snöröjning och sandning, trappstädningen, m.m. och är också ansvarig för el och vattenförsörjning fram till din el-central eller huvudkran.


 


Till sist, om det är något Du irriterar Dig över och vill påtala eller förändra, tala då med den som i första hand är berörd. I vissa fall är det föreningens styrelse som du bör vända Dig till, men långt ifrån alltid.


Visa ömsesidig respekt för den granne du delar väggar, golv och tak med och visar förståelse för de synpunkter som de kanske har på dig så får vi alla ett trevligare boende.